Kniha Život v Otcovej láske je dostupná aj ako AUDIOKNIHA a tiež ako E-KNIHA

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies, mailchimp.

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies, mailchimp.

Osobné údaje spracováva firma občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko za účelom:

 • fakturácie dodávaného tovaru,
 • zasielania dodávaného tovaru,
 • vyhotovenia zmluvy.

Osobné údaje občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

 • JaGuri, spol. s r. o., Trenčianska 53/27, 01851 Nová Dubnica (externá účtovná spoločnosť, externé mzdy a personalistika)
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (doprava)
 • Geis Parcel SK s.r.o. Trňanská 6, 960 01 Zvolen (doprava)

Otcovo srdce pre Slovensko využíva na stránke funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň môže zabezpečovať zobrazovanie reklamy Otcovo srdce pre Slovensko a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe návštevníka na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku, a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že:

 • Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 • Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinní o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecným Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. na základe písomnej žiadosti požadovať:

 

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania, alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú, tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, keď to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

 • Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linku: +421 950 875 397 (v pracovné dni, ak sa nedovoláte, pošlite nám sms a zavoláme naspäť), poslaním e-mailu na adresu: info@seminarotcovosrdce.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Späť do obchodu